Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. PC Harmony Service B.V., hierna te noemen Qeees, is verplicht tot het leveren en monteren van de slimme video deurbel, slimme beveiligingscamera, camerasystemen en andere smarthome apparaten.

Bestelling en verzending

 1. Het verschuldigde bedrag dient, bij vooruitbetaling te worden voldaan. Wanneer klant gebruik maakt van de installatieservice van Qeees kan het verschuldigde bedrag worden voldaan via pinbetaling bij de monteur. Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met €49,-.
 2. Qeees zal binnen 2 werkdagen na betaling de bestelling aan klant opsturen.
 3. Qeees verzend alle producten via Post NL, met track and trace. Verzendingen zijn niet aangetekend en klant hoeft niet te tekenen voor ontvangst.
 4. Qeees rekent de verzendkosten voor een standaard Post NL zending door aan klant. Bij bestellingen van €100 of meer geldt gratis verzending.
 5. Klant kan er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten verzenden. Aangetekende zendingen zijn uitgesloten van gratis verzending. Klant dient voorafgaand aan verzending de verzendkosten te hebben voldaan. Om gebruik te maken van aangetekende verzending dient klant na bestelling contact op te nemen met Qeees.
 6. Wanneer de bestelling gereed is voor verzending ontvangt klant automatisch van Post NL een e-mail met Track and Trace code. Deze e-mail is afkomstig van noreply@edm.postnl.nl of onlineservice@edm.postnl.nl. Houd eventueel uw spambox/ongewenste mail in de gaten.
 7. Elke bestelling wordt afzonderlijk verzonden. Het is niet mogelijk om meerdere bestellingen te combineren tot een pakket. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgezien. Reeds betaalde verzendkosten worden niet geretourneerd.
 8. Indien klant na ontvangst van de bestelling constateert dat het product beschadigt of defect is dient klant dit binnen 24 uur aan Qeees te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail. Qeees zal met klant tot een gepaste oplossing komen.
  1. Indien een beschadiging of defect binnen 24 uur na afleveren van de bestelling is gemeld is het aan Qeees om aan te tonen dat beschadiging of defect niet tijdens vervoer of bezorging heeft plaatsgevonden.
  2. Indien een beschadiging of defect na langer dan 24 uur gemeld wordt dient klant aan te tonen dat deze beschadiging of defect tijdens vervoer of bezorging heeft plaatsgevonden.

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft na bestelling 14 dagen, of tot de bestelling is verzonden, om de bestelling kosteloos, en zonder opgaaf van redenen, te annuleren.
 2. Klant heeft, na ontvangst van de bestelling, 14 dagen her recht om de bestelling, of een deel daarvan, zonder opgaaf van redenen, ongebruikt, retour te sturen aan Qeees. Klant ontvangt het aankoopbedrag terug.
  1. Tijdens de periode van het herroepingsrecht mag de klant alle handelingen verrichtten om te zien of het product is wat de klant ervan verwacht had (bijvoorbeeld installatie op de smartphone om belfunctie te testen). Het product mag niet zijn gebruikt.
  2. Onder gebruik valt: Montage op de deurpost of muur, aansluiting op belstroomverbinding en aanpassingen aan het apparaat verrichten.
  3. Verpakking van de schroeven en SD-kaart dienen ongeopend en onbeschadigd te blijven. Indien deze verpakkingen zijn geopend of beschadigd behoud Qeees zich het recht het product als gebruikt aan te merken. Qeees behoud zich het recht bij beschadigde of geopende verpakking van schroeven en/of SD-kaart geen restitutie te verlenen.
 3. Klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten.
 4. Klant mag het product persoonlijk in de winkel voor retour aanbieden.
 5. Qeees verwerkt retouren binnen 2 werkdagen.
 6. Het aankoopbedrag wordt binnen 7 dagen na verwerken van het retour, exclusief per bankoverschrijving aan klant uitbetaald.
 7. Indien klant het product retour zend aan Qeees is het de verantwoordelijkheid van de klant om er zorg voor te dragen dat alle onderdelen en accessoires eveneens retour worden gestuurd. Vervanging van missende onderdelen (bijvoorbeeld, maar niet exclusief, montageschroeven, chime of montagebeugel), of reparatie beschadigingen of defecten die tijdens retour transport ontstaan komen voor rekening van klant. Klant is er eveneens voor verantwoordelijk dat het product in de onbeschadigde doos horende bij het product retour wordt gestuurd. Indien de doos is beschadigd vervalt het recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Garantie

 1. Qeees bied 1 jaar garantie op alle door hen geleverde producten.
  1. Op de installatieservice bied Qeees afwijkende garantiebepalingen. Zie hiervoor de “Installatieservice” in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Hardware defecten aan het product vallen binnen de garantie bepaling. Softwareproblemen, hardwerkdefecten van producten van derden en problemen die voortvloeien uit op anderzijds onjuist werkende producten van derden (bijvoorbeeld, maar niet exclusief, de wifi of smartphone van de klant), vallen niet binnen de garantie. Wel kan Qeees een passende oplossing bieden in de vorm van verhelpen van deze problemen tegen een vooraf bepaalde en met de klant overlegde prijs.
 3. Problemen worden door Qeees op afstand opgelost. Indien het gaat om een garantieprobleem zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer het gaat om gebruikersproblemen of problemen die ontstaan door onjuist functionerende apparatuur van derden brengt Qeees hier kosten voor in rekening.
  1. Indien een probleem niet op afstand opgelost kan worden dient klant het product voor reparatie terug te sturen aan Qeees. De verzendkosten (inclusief verzendkosten na reparatie voor terugsturen naar de klant) komen voor rekening van de klant.
  2. Indien gewenst kan Qeees een monteur op locatie laten komen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant en worden vooraf met klant gecommuniceerd en overeengekomen.
 4. De klant dient te zorgen voor volledige toegang tot zowel de software als de hardware.
 5. Qeees is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van diensten van derden.
 6. De betalingen van de verschuldigde toeslagen en/of additionele kosten voor vervangende hardware en/of software dient de klant voorafgaand aan de aflevering over te maken naar Qeees of ter plaatse contant te voldoen aan de monteur.
 7. De klant dient Qeees onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele problemen met het product. Indien Qeees ten gevolge van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van Qeees, dan is de klant verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien Qeees, wegens het uitblijven van betaling door de klant, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het verhelpen van het probleem.
 8. Niet goed opgeloste problemen dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij Qeees
 9. De klant is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de infrastructuur en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de klant aan Qeees gegarandeerd.
 10. De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.
 11. De klant dient aanwezig te zijn voor eventuele toelichting over het probleem of het beantwoorden.
 12. Dataverlies door niet correcte back-up is uitgesloten van garantie.
 13. Indien Qeees het noodzakelijk acht om voor oplossing van het garantieprobleem de SD kaart te formatteren is Qeees hiertoe gerechtigd. Klant verplicht zich ertoe Qeees in te lichten indien er op de SD kaart noodzakelijke data staat die klant moet veiligstellen.
  1. Klant verplicht zich er toe deze data zelf veilig te stellen. Qeees kan hier in faciliteren. Faciliteren hierin is geen onderdeel van de garantie. Qeees behoud zich het recht hier kosten voor in rekening te brengen.
  2. Garantie op de meegeleverde batterijen of interne accu is beperkt tot 6 maanden. Het is aan klant om aan te tonen dat de batterijen of interne accu volgens de (veiligheids)voorschriften zijn gebruikt.

Installatieservice

 1. Qeees levert hun producten in principe zonder installatie. Wel bied Qeees een installatieservice waar klant, tegen betaling, gebruik van kan maken.
 2. De installatieservice is expliciet uitgesloten van het hiervoor genoemde herroepingsrecht.
 3. Qeees bied 3 maanden garantie op de installatieservice. Qeees beoordeeld of het apparaat juist is geïnstalleerd en gemonteerd.
  1. In het geval van een geschil omtrent de installatie behoud klant zich het recht een onafhankelijke derde partij de installatie te laten beoordelen. Kosten hiervoor komen voor rekening van klant.
 4. Klant betaald de installatieservice via pin bij de monteur.
 5. Indien Qeees op locatie constateert dat montage bij klant niet mogelijk is zal Qeees met klant samen tot een gepaste oplossing komen. Indien klant toch afziet van montage behoud Qeees zich het recht om voorrijkosten van minimaal €55 euro en maximaal de prijs van de installatieservice in rekening te brengen, dit ter beoordeling van Qeees.
 6. Indien klant na aanvraag van de installatieservice deze alsnog wenst te annuleren, of indien de afspraak voor montage om een andere reden niet kan plaatsvinden, dient klant dit voor 8:00 uur op de dag van montage aan Qeees kenbaar te maken.
 7. Indien klant verzuimd Qeees tijdig in te lichten is Qeees behoudt Qeees zich het recht voorrijkosten in rekening te brengen van minimaal €55 en maximaal de kosten voor de installatieservice, dit ter beoordeling van Qeees.
 8. De klant is verplicht tot de levering van elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.

Overige bepalingen

 1. De schadeplichtigheid van Qeees in geval tekortkoming beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak/dienst of onderdeel daarvan, e.e.a ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van Qeees is in ieder geval beperkt tot € 300,-
 2. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de klant inzake de door Qeees verrichte werkzaamheden en geleverde goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 60 dagen na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de klant geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Aan de klant komt na verloop van die termijn geen recht op reclame meer toe.
 3. Qeees is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal Qeees de klant in kennis stellen, door dit op de website te vermelden. Indien de klant niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.