Algemene voorwaarden:

 1. PC Harmony Service B.V., Hierna te noemen Qeees, is verplicht tot het leveren en monteren van het product(en) plus installatie op tablets & smartphones in het huishouden van de klant.
 2. Qeees zal binnen 2 werkdagen nadat de bestelling plaats heeft gevonden, de afspraak inplannen voor het leveren en monteren.
 3. Hardware defecten vallen binnen binnen de garantie bepaling. Software problemen vallen niet binnen de garantie. Wel kan Qeees een passende oplossing bieden in de vorm van verhelpen van software tegen een vooraf bepaalde en met de klant overlegde prijs.
 4. Indien Qeees ter plaatse constateert dat montage niet mogelijk is, zal Qeees in overleg met de klant een passende oplossing bieden.
 5. Indien er geen voorzieningen zijn voor het aansluiten met stroom, kan Qeees te allen tijde besluiten om over te gaan tot montage zonder stroom. Tenzij de klant echter wenst om toch montage met stroom te willen, kan dit voor meer prijs gedaan worden in overleg met de klant.
 6. Het verschuldigde bedrag dient, bij vooruitbetaling of na montage en installatie bij de monteur te pinnen of contante betaling te worden voldaan. Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met €49,-.
 7. Voor montage en installatie van een deurbel hanteert Qeees een all-in prijs, welke is inbegrepen in de verkoopprijs.
  1. De all-in prijs geldt bij een standaard installatie.
   1. Bij de installatie- en montagekosten in all-in prijs is een korting berekend waardoor de klant €50 betaald voor de installatie. 
   2. Klant kan ervoor kiezen om de deurbel zonder installatie en montage af te nemen. Klant ontvangt dan een korting van €50 op de catalogusprijs. De verzendkosten voor verzending van het product komen voor rekening van klant. Indien klant op een later moment alsnog kiest voor montage door Qeees worden hiervoor voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht met een minimum van 30 minuten werk.
  2. Onder een standaard installatie wordt verstaan een installatie waarbij:
   • Het product wordt aangesloten op een AC stroomvoorziening die reeds aanwezig is, goed functioneert en voldoet aan de minimale systeemeisen;
   • Het product geinstalleerd kan worden met de meegeleverde onderdelen;
   • Er goed functionerende wifi aanwezig is.
  3. Indien er geen sprake is van een standaard installatie zoals bedoeld in lid b van dit artikel kan Qeees in overleg met klant, tegen een meerprijs, deze bijkomende werkzaamheden alsnog uitvoeren.
 8. De bestelling is binnen 14 dagen kosteloos te annuleren uitgaande van de besteldatum.
 9. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na plaatsing het product aan Qeees retour te sturen.
  1. De klant dient zelf het apparaat te demonteren en onbeschadigd in de originele doos, met alle meegeleverde benodigdheden, aan Qeees retour te sturen. De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van klant.
  2. Qeees is gerechtigd om de kosten voor de installatieservice in rekening te brengen. Deze bedragen €75,00 plus de voorrijkosten zoals bedoeld in artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden. De kosten voor de installatieservice worden in mindering gebracht op het te retourneren product.
  3. Restitutie vind plaats nadat het product door Qeees is ontvangen. Qeees behoud zich het recht om restitutie uit te stellen tot de goede werking van het product is vastgesteld.
  4. Qeees behoud zich het recht de kosten voor vervanging van missende onderdelen op klant te verhalen, tot een maximum van de aanschafprijs na aftrek van de installatiekosten.
 10. De klant dient Qeees onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele problemen met de slimme deurbel. Indien Qeees ten gevolge van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van Qeees, dan is de klant verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien Qeees, wegens het uitblijven van betaling door de klant, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het verhelpen van het probleem.
 11. Het is aan de beoordeling van Qeees of een probleem op afstand of op locatie wordt opgelost.
 12. De klant dient te zorgen voor volledige toegang tot zowel de software als de hardware.
 13. Qeees is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van diensten van derden.
 14. De betalingen van de verschuldigde toeslagen en/of additionele kosten voor vervangende hardware en/of software dient de klant voorafgaand aan de aflevering over te maken naar Qeees of ter plaatse contant te voldoen aan de monteur.
 15. Qeees is niet verplicht de volgende werkzaamheden uit te voeren:
  • Het verhelpen van storingen aan niet door Qeees geleverde producten
  • Het verhelpen van hardware problemen buiten de garantie periode.
  • Het monteren van de slimme video deurbel op een trafo, zonder aanwezigheid van een correct werkende trafo.
  • Het verhelpen van problemen veroorzaakt door diensten van derden.
  • Het terughalen van data, die niet zijn opgenomen in een correcte back-up.
  • Het verhelpen van problemen, die het gevolg zijn van een (door de klant of derden) niet correct opgezette basis (bijvoorbeeld: een trafo die niet voldoet aan de minimale systeemeisen).
  • Het verhelpen van problemen in computerapplicaties die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.
  • Problemen, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen (voorbeeld blikseminslag)

  In bovenstaande gevallen kan Qeees tegen betaling van een meerprijs een gepaste oplossing bieden.

 16. De schadeplichtigheid van Qeees in geval tekortkoming beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak/dienst of onderdeel daarvan, e.e.a ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van Qeees is in ieder geval beperkt tot € 300,-

 17. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de klant inzake de door Qeees verrichte werkzaamheden en geleverde goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 60 dagen na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de klant geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Aan de klant komt na verloop van die termijn geen recht op reclame meer toe.
 18. Niet goed opgeloste problemen dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij Qeees
 19. De klant is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de infrastructuur en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de klant aan Qeees gegarandeerd.
 20. De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.
 21. De klant is verplicht tot de levering van elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.
 22. De klant dient aanwezig te zijn voor eventuele toelichting over het probleem of het beantwoorden van vragen.
 23. Indien een gemaakte montage- of serviceafspraak niet door kan gaan dient klant dit minimaal 24 uur van tevoren aan Qeees kenbaar te maken. Indien de afspraak gemaakt wordt op de dag voor de afspraak plaats vindt, de afspraak op maandag plaats vindt of de afspraak plaats vindt op de dag na een doordeweekse feestdag dient de klant bij verhindering dit voor 8:00 uur op de dag van de afspraak kenbaar te maken. Indien Qeees niet tijdig op de hoogte gesteld wordt van verhindering, is Qeees gerechtigd voorrijkosten zoals benoemd in punt 25 in rekening te brengen.
 24. Met feestdagen zoals bedoeld in lid 23 van deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld: Nieuwjaarsdag (1 januari), Tweede Paasdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Tweede Kerstdag en Oudejaarsdag (31 december).
 25. Indien Qeees op de dag van de montage- of serviceafspraak op locatie geen gehoor treft, is Qeees gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen. Deze dienen voldaan te zijn voor de nieuwe montage- of serviceafspraak plaats vindt.
 26. De door Qeees gehanteerde voorrijkosten, zoals bedoeld in lid 23 en 24, bedragen €45,00.
  • Voor de provincies Friesland, Groningen, Noord Holland, Zuid Holland en Noord Brabant bedragen de voorrijkosten €55,00.
  • Voor de provincies Limburg en Zeeland bedragen de voorrijkosten €65,00.
  • Voor plaatsen buiten de landsgrenzen van Europees Nederland wordt de toeslag, zoals benoemd in lid 24, gehanteerd als voorrijkosten.
 27. Voor montages buiten Europees Nederland is Qeees gerechtigd een toeslag in rekening te brengen. Deze toeslag is afhankelijk van de afstand tussen de grens en de montage locatie, gerekend vanaf de plek waar Google Maps aangeeft de grens gepasseerd zal worden.
  • Bij minder dan 50 kilometer bedraagt de toeslag €65,00.
  • Tussen 50 kilometer en 100 kilometer bedraagt de toeslag €85,00.
  • Tussen 100 en 150 kilometer bedraagt de toeslag €95,00.
  • Bij meer dan 150 kilometer bedraagt de toeslag €1,50 per kilometer.
 28. De Belgische plaats Baarle-Hertog wordt voor de voorrijkosten en toeslag beschouwd als horende bij de Nederlandse provincie Noord Brabant.
 29. Qeees behoud zich het recht een montage- of serviceafspraak te verplaatsen naar een andere datum.
 30. Qeees behoud zich het recht een montage- of serviceafspraak op de afspraakdatum te verplaatsen indien de weersomstandigheden, ter beoordeling van Qeees, montage- of service aan de apparatuur of het nakomen van de afspraak niet toelaat.
 31. Qeees is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal Qeees de klant in kennis stellen, door dit op de website te vermelden. Indien de klant niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.
Winkelwagen
van € ̶1̶2̶9̶,- voor €65,-