Algemene voorwaarden:

 1. PC Harmony Service B.V., Hierna te noemen Qeees, is verplicht tot het leveren en monteren van het product(en) plus installatie op tablets & smartphones in het huishouden van de klant.
 2. Qeees zal binnen 2 werkdagen nadat de bestelling plaats heeft gevonden, de afspraak inplannen voor het leveren en monteren.
 3. Hardware defecten vallen binnen binnen de garantie bepaling. Software problemen vallen niet binnen de garantie. Wel kan Qeees een passende oplossing bieden in de vorm van verhelpen van software tegen een vooraf bepaalde en met de klant overlegde prijs.
 4. Indien Qeees ter plaatse constateert dat montage niet mogelijk is, zal Qeees in overleg met de klant een passende oplossing bieden.
 5. Indien er geen voorzieningen zijn voor het aansluiten met stroom, kan Qeees te allen tijde besluiten om over te gaan tot montage zonder stroom. Tenzij de klant echter wenst om toch montage met stroom te willen, kan dit voor meer prijs gedaan worden in overleg met de klant.
 6. Het verschuldigde bedrag dient, bij vooruitbetaling of na montage en installatie bij de monteur te pinnen of contante betaling te worden voldaan. Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met €49,-.
 7. De bestelling is binnen 14 dagen kosteloos te annuleren uitgaande van de besteldatum, tenzij deze geïnstalleerd is.
 8. De klant dient Qeees onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele problemen met de slimme deurbel. Indien Qeees ten gevolge van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van Qeees, dan is de klant verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien Qeees, wegens het uitblijven van betaling door de klant, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het verhelpen van het probleem.
 9. Het is aan de beoordeling van Qeees of een probleem op afstand of op locatie wordt opgelost.
 10. De klant dient te zorgen voor volledige toegang tot zowel de software als de hardware.
 11. Qeees is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van diensten van derden.
 12. De betalingen van de verschuldigde toeslagen en/of additionele kosten voor vervangende hardware en/of software dient de klant voorafgaand aan de aflevering over te maken naar Qeees of ter plaatse contant te voldoen aan de monteur.
 13. Qeees is niet verplicht de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  Het verhelpen van storingen aan niet door Qeees geleverde producten

  Het verhelpen van hardware problemen buiten de garantie periode.

  Het monteren van de slimme video deurbel op een trafo, zonder aanwezigheid van een correct werkende trafo.

  Het verhelpen van problemen veroorzaakt door diensten van derden.

  Het terughalen van data, die niet zijn opgenomen in een correcte back-up.

  Het verhelpen van problemen, die het gevolg zijn van een (door de klant of derden) niet correct opgezette basis (bijvoorbeeld: een trafo die niet voldoet aan de minimale systeemeisen).

  Het verhelpen van problemen in computerapplicaties die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

  Problemen, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen (voorbeeld blikseminslag)

  In bovenstaande gevallen kan Qeees tegen betaling van een meerprijs een gepaste oplossing bieden.

 14. De schadeplichtigheid van Qeees in geval tekortkoming beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak/dienst of onderdeel daarvan, e.e.a ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van Qeees is in ieder geval beperkt tot € 300,-
 15. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de klant inzake de door Qeees verrichte werkzaamheden en geleverde goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 60 dagen na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de klant geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Aan de klant komt na verloop van die termijn geen recht op reclame meer toe.
 16. Niet goed opgeloste problemen dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij Qeees
 17. Qeees is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal Qeees de klant in kennis stellen, door dit op de website te vermelden. Indien de klant niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.
 18. De klant is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de infrastructuur en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de klant aan Qeees gegarandeerd.
 19. De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.
 20. De klant is verplicht tot de levering van elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.
 21. De klant dient aanwezig te zijn voor eventuele toelichting over het probleem of het beantwoorden van vragen.
 22. Indien een gemaakte montage- of serviceafspraak niet door kan gaan dient klant dit minimaal 24 uur van tevoren aan Qeees kenbaar te maken. Indien de afspraak gemaakt wordt op de dag voor de afspraak plaats vindt, de afspraak op maandag plaats vindt of de afspraak plaats vindt op de dag na een doordeweekse feestdag dient de klant bij verhindering dit voor 9:30 uur op de dag van de afspraak kenbaar te maken. Indien Qeees niet tijdig op de hoogte gesteld wordt van verhindering, is Qeees gerechtigd €35 voorrijkosten in rekening te brengen.
 23. Indien Qeees op de dag van de montage- of serviceafspraak op locatie geen gehoor treft, is Qeees gerechtigd €35 voorrijkosten in rekening te brengen. Deze dienen voldaan te zijn voor de nieuwe montage- of serviceafspraak plaats vindt.
 24. Qeees behoud zich het recht een montage- of serviceafspraak te verplaatsen naar een andere datum.
 25. Qeees behoud zich het recht een montage- of serviceafspraak op de afspraakdatum te verplaatsen indien de weersomstandigheden, ter beoordeling van Qeees, montage- of service aan de apparatuur of het nakomen van de afspraak niet toestaat.
Winkelwagen